Written by Kantima Sitlaothavorn

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเทคนิค OEA analyzer กันค่ะ 

          Organic Elemental analyzer หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ CHNS/O ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ ออกซิเจน ในตัวอย่าง ด้วยเทคนิค Combustion การทำงาน คือ ชั่งตัวอย่างที่ทราบน้ำหนักแน่นอน ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม ลงบนแผ่นดีบุกบางๆ (Tin foil) นำไปใส่ในเครื่องสุ่มตัวอย่างอย่างอัตโนมัติ (auto-sampler) จากนั้นแคปซูลของตัวอย่างข้างต้นจะถูกหย่อนลงในเตาเผา (Furnace) ที่มี Reactor ซึ่งภายในมีสารที่ถูก pack ไว้เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและ รีดักชัน และเกิดการเผาไหม้ที่ให้อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศแก๊สฮีเลียม (carrier gas) โดยเมื่อผ่านแก๊สออกซิเจนจะเกิดการทำปฏิกิริยากับดีบุกได้ SnOพร้อมกับคายความร้อนออกมาทำให้อุณหภูมิสูงถึง 1800 0C  ซึ่งช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ตัวอย่างจะถูกออกซิไดซ์และรีดักชั่นเป็นแก๊สผสมของ N2 CO2   H2O และ SO2  และถูกพาเคลื่อนที่ด้วย แก๊สฮีเลียม (carrier gas)  ไปยัง GC Column ที่มีการกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสม เกิดการแยกและวัดปริมาณด้วยตัวตรวจวัดชนิด Thermal Conductivity Detector ได้เป็นโครมาโตรแกรมของพีค  C H N S หรือ O (ขึ้นอยู่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่าง)

          สำหรับในการวิเคราะห์ออกซิเจน จะวิเคราะห์แยกด้วยเตาเผา (Furnace) อีกตัวหนึ่ง ด้วย Packing material ที่แตกต่างกัน แต่หลักการทำงานเดียวกัน และโดยในขั้นตอนการเผาไหม้จะไม่มีการให้ O2 gas เข้าไปในระบบ ดังภาพ Configuration ด้านล่าง 

         CHNS Analytical configuration


     

CHNS-Oxygen Analytical configuration

N/Protein Analytical configuration

         

          ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค OEA analyzer สามารถทดสอบได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว โดยตัวอย่างต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน หากตัวอย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ในกรณีที่เป็นตัวอย่างของแข็งให้ทำการบดตัวอย่างด้วยเครื่องบด (Motar) ก่อน และถ้าตัวอย่างมีขนาดของความละเอียดที่แตกต่างกัน ใช้วิธีการร่อนผ่านตะแกรงหรือ Sieve เพื่อให้ได้ส่วนที่ละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด ภาชนะที่ใช้สำหรับบรรจุตัวอย่างที่เป็นของแข็ง แบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ Tin capsule ใช้สำหรับการวิเคราะห์หา CHNS และ Silver capsule ใช้สำหรับการวิเคราะห์ Oxygen โดย Capsule ที่ใช้ทดสอบ Oxygen จะมีลักษณะขนาดเล็กกว่า ซึ่งทั้งสองชนิดไม่สามารถใช้แทนกันได้ 

         สำหรับตัวอย่างของเหลว จะดูดตัวอย่างลงใน capsule ที่บรรจุด้วย Chromosorb ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดซับความชื้นเอาไว้ และสารดังกล่าวต้องไม่มีธาตุ CHNSO เป็นองค์ประกอบ

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ silver and Tin capsule chns   แล้วมาอ่านกันต่อใน Part ที่ 2 นะคะ kiss 

Category: