crm@scispec.co.th

02-454-8533

Written by Ratimarth Boonlorm
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์การแพทย์

ที่สัมผัสกับระบบทางเดินหายใจ

 

                         อุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสทางเดินหายใจของผู้ป่วยโดยตรง  ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ  หนึ่งในวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นคือ ISO 18562 การตรวจหาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile and Semi-volatile organic compounds, VOCs-SVOCs)  ที่สามารถถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างการใช้งาน

 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ที่สัมผัสกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง

 

                         วิธีนี้สามารถใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (Thermal desorption-Gas Chromatography, TD-GC)  โดยการเก็บตัวอย่างใช้แก๊สผ่านตัวอย่างเพื่อพาสาร VOCs-SVOCs เข้าไปดูดซับบนหลอดเก็บตัวอย่าง (Sample tube)  กำหนดอัตราการไหลของแก๊สพา และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง  ดังแสดงในรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 แสดงวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TD-GCMS (FID)

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์

รูปที่ 3 โครมาโทแกรมของตัวอย่างและหมายเลขแสดงชื่อสาร VOCs-SVOCs ที่ตรวจพบ

 

 

รูปที่ 4 โครมาโทแกรมของตัวอย่าง F วันแรก (Day 0) และ วันที่ 7 (Day 7)

***ในการเก็บตัวอย่างวันแรก (Day 0) เป็นการเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมงแล้วนำมาวิเคราะห์ ส่วนตัวอย่างวันที่ 7 (Day 7) คือใช้งานมาครบ 7 วันจึงเก็บตัวอย่างอีกครั้ง

 

 

                    จากการวิเคราะห์พบว่าบางตัวอย่างมีการปลดปล่อยสาร VOCs-SVOCs หลายชนิดและสารที่พบมากในทุกตัวอย่างได้แก่ 2-ethylhexan-1-ol และ cyclohexanone  และการปลดปล่อยสารจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นก่อนการใช้งานจึงควรมีการปล่อยแก๊สผ่านเพื่อทำความสะอาดก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

https://www.scispec.co.th/contact.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: