crm@scispec.co.th

02-454-8533

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     

 

     ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมในการสังสรรค์ และ ดื่มเพื่อสุขภาพ ในกระบวนการผลิตต้องเริ่มจากการคัดสรรองุ่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบ  จะต้องเป็นองุ่นที่มีคุณภาพดีและปราศจากสารปราบศัตรูพืชด้วย  จากนั้นการคัดเลือกยีสต์ที่ใช้ในการหมัก  โดยยีสต์ที่สามารถนำมาใช้ในการหมักนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะส่งผลต่อรสชาดและกลิ่นของไวน์ที่ผลิต  โดยปกติการตรวจสอบคุณภาพของกลิ่นและรสชาดของไวน์จะใช้มนุษย์เป็นคนตรวจสอบ  ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบได้จะต้องมีประสบการณ์สูงและการส่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการก็มีราคาสูง  

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ องุ่น  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ องุ่น

 

     กลิ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักไวน์ส่วนมากจะเป็นสารประกอบฟีนอล (Phenol)  ซึ่งสารเหล่านี้สามารถระเหยได้ง่าย  ดังนั้นจึงได้นำเทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต  ด้วยหลักการของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) ที่สามารถวิเคราะห์สารที่ระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายร่วมกับตัวตรวจวัดที่เป็นแมสสเปคโตรเมตรี (Mass Spectrometry) ที่สามารถวิเคราะห์สารที่ไม่ทราบชนิดได้  ทำให้การวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นที่เกิดจากการหมักไวน์สามารถทำได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

     

ศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติม คลิก : http://www.scispec.co.th/app/GC/TGCMS02007.pdf

 

Category: