crm@scispec.co.th

02-454-8533

Written by Pongsagon Pothavorn

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Article Index

มาเลือกใช้เครื่อง GC-MS กันให้เหมาะกับงานวิเคราะห์กันเถอะ 

                 ในปัจจุบันเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ที่ต่อพ่วงกับ Gas Chromatography (GC) มีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน วันนี้ทางผู้เขียนจึงขออาสา แนะแนวทางการเลือกใช้แมสอนาไลเซอร์ของผู้ผลิตจาก Thermo Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา

Single Quadrupole

           ส่วนในการแยกมวล (Mass Analyzer) เป็นแท่งโลหะสี่แท่งวางตามแนวเส้นทแยงมุม (Quadrupole) จำนวน 1 ชุด ทำหน้าที่คัดมวลที่ต้องการวิเคราะห์ให้สามารถผ่านไปได้จนถึงตัวตรวจวัดเพื่อขยายสัญญาณและบันทึกผล

           โหมดในการวิเคราะห์สามารถเลือกได้ทั้งตลอดช่วงมวล (Full scan) และแบบเลือกจำเพาะเจาะจง (Selected Ion Monitoring, SIM) ได้  การนำไปใช้งานสามารถนำไปวิเคราะห์สารได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ หรือ เชิงปริมาณ พร้อมทั้งสามารถทำงานคัดกรองตัวอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสารมาตรฐาน  เนื่องจากมีฐานข้อมูลของสเปคตรัมให้สามารถเปรียบเทียบและรายงานความน่าจะเป็นได้  ทำให้การวิเคราะห์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

Triple Quadrupole

           ส่วนในการแยกมวล (Mass Analyzer) เป็นแท่งโลหะสี่แท่งวางตามแนวเส้นทแยงมุม (Quadrupole) จำนวน 3 ชุด (Triple Quadrupole) โดย Quadrupole ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 3 ทำหน้าที่แยกประจุ ส่วน Quadrupole ชุดที่ 2 ทำหน้าที่ในการแตก fragment สารตัวอย่างอีกครั้ง ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้วยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เชิงปริมาณให้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะการแตก fragment  เป็นการเพิ่มความจำเพาะเจาะจงต่อสารนั้นๆ

           โหมดในการวิเคราะห์สามารถเลือกได้ทั้งตลอดช่วงมวล (Full scan) แบบเลือกจำเพาะเจาะจง (Selected Ion Monitoring, SIM) และแบบแตก fragment เพื่อเพิ่มความจำเพาะเจาะจง (Selected Reaction Monitoring, SRM) เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดการผิดพลาดได้หากวิเคราะห์เพียงแค่ SIM การประยุกต์ใช้สามารถนำไปใช้กับการวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร สิ่งแวดล้อม หรือสารปนเปื้อนที่ตกค้างในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้

เป็นอย่างดี