crm@scispec.co.th

02-454-8533

A commitment to Precision

Empower scientists to solve for complex analytical challenges in pharmaceutical, biotechnology, environmental and industrial research with a world-class products.

A Path to Genomic Discovery

Integrated instruments, reagents and software provide genomic solutions to enable scientists in research, clinical and applied markets to reach new insights.

Support Solutions

Offers specialized, end-to-end services that enable scientists to maximize operational productivity through our network of world-class service and support personnel.

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพวกเรา

บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด เป็นตัวแทนในการจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีวิเคราะห์ ส่วนบริษัท ไลโฟมิกส์ เป็นตัวแทนจำน่ายและให้บริการหลังการขาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุล จีโนมและ พันธุวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์เคมีวิเคราะห์ นำเข้าจากยุโรปและอเมริกาทั้งหมด ซึ่งผู้ผลิตแต่ละเจ้าต่างล้วนมีความนิยม และความน่าเชื่อถือในระดับโลก ตัวอย่างเช่น Thermo Scientific, Markes International, CTC Analytic, G.A.S Dortmund, etc.

ผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุล จีโนมและพันธุวิทยาศาสตร์ นำเข้ามาจากยุโรปและอเมริกาทั้งหมด ได้แก่ Agena Bioscience และ LGC Group

ผลิตภัณฑ์ของพวกเรา

บทความน่าอ่าน

ทีมงานของทั้ง ซายน์ สเปค และไลโฟมิกส์ ได้รับปณิธานจากทางบริษัท ให้นำความรู้ ความชำนาญ ของพวกเรา ถ่ายทอดเป็นบทความ เนื้อหา เป็นวิทยาทานให้ทุกคนที่สนใจ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่

Blog

สัมมนา เวิร์คชอป

ทางบริษัท ซายน์ สเปค และ ไลโฟมิกส์ ต่างตอบรับนโยบายของผู้บริหาร ให้มีการจัดสัมมนา เวิร์คชอป เพื่อที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของพวกเรา ไปช่วยเหลือผู้ที่สนใจ อีกทั้งนำข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์ เทรนด์ของการวิเคราะห์และข้อกำหนดที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Our Specialist

เหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้และทักษะ ที่มารวมตัวให้ความรู้ ผ่านตัวหนังสือ และบทความ รวมถึงการตะลอนทัวส์ให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร ทั่วทกภาคของประเทศไทย

Chromatography Division

โครมาโตกราฟีเป็นเทคนิคที่สำคัญมากในการวิเคราะห์โมเลกุลของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ทั้งชนิดของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปัจจุบันมีความหลากหลายในการประยุกต์การใช้งาน และเทคโนโลยีแต่ละผู้ผลิตก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

Learn More

Elemental Analysis Division

การวิเคราะห์ธาตุทั้งอนินทรีย์ และธาตุอินทรีย์ทั้งห้าชนิด ต่างล้วนมีความสำคัญในปัจจุบัน นอกเหนือจากโลหะหนักที่ตรวจวิเคราะห์อย่างเข้มงวด การวัดระดับของธาตุเบาและธาตุอินทรีย์ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพของตัวอย่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

Learn More

Genomics Analysis Division

สำหรับผู้สนใจขั้นตอนการวิเคราะห์จีโนม ตั้งแต่การเตรียมตัวอยา่ง การสกัดดีเอ็นเอ การหาลำดับเบส การหาจีโนไทป์ การทำพีซีอาร์ จนถึงการบ่งชี้ด้านมะเร็ง ยีนส์ที่กลายพันธ์ และอีกหลากหลายวิธี

Learn More

Team

Chromatography Team

Specialist

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโครมาโตกราฟี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Elemental Team

Speciialist

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธาตุ ทั้งอนินทรีย์ และอินทรีย์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Genomics Team

Specialist

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จีโนม และพันธุวิทยาศาสตร์