Web Analytics
No module Published on Offcanvas position

การวิเคราะห์สาร 3-MCPD ในผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร

สาร 3-MCPD หรือ 3-monochloropropane-1,2-diol จัดเป็นสารปนเปื้อนกลุ่ม Chloropropanols ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งและมีความเป็นพิษหากสะสมในร่างกาย โดยที่สารนี้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่มีการใช้กรดความเข้มข้นสูงร่วมกับสภาวะ ที่มีการใช้อุณหภูมิสูงในการย่อยสลายโปรตีนจากพืช โดยผลิตภัณฑ์ที่มีพบการปนเปื้อนของสารนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมัก โปรตีนผัก ที่ได้จากการนำพืชประเภทถั่ว ข้าวโพด ข้าวสาลี การวิเคราะห์สาร 3-MCPD ในผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารทำได้อย่างไร

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ AN23_GCMS_3MCPD.pdf (scispec.co.th)

Marketing Team II