CNA™ Pentos-Coal

เครื่องรุ่น CNA™ Pentos-Coal เป็นเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุในถ่านหิน เช่น H, C, O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, S, Na, K, Ti ติดตั้งอยู่บนสายพานลำเลียง ตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวอย่าง และไม่ทำลายตัวอย่าง สามารถส่งผลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปประเมินคุณภาพของถ่านหิน โดยสามารถรายงานผลในรูปแบบ ค่าความร้อน (Gross Calorific Value), องค์ประกอบของเถ้า (Ash Content), ปริมาณความชื้น (Moisture), ค่ากำมะถัน (Sulphur) ได้ เครื่องรุ่น Pentos ใช้เทคโนโลยี Pulsed Fast and Thermal Neutron Activation (PFTNA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในการตรวจวัด โดยหลอดกำเนิดนิวตรอน (Neutron Tube) มีแหล่งกำเนิดรังสีที่มาจากธาตุไฮโดรเจน-3 (ทริเทียม) จะทำงานและแผ่รังสีก็ต่อเมื่อเครื่องทำงานและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เท่านั้น สามารถควบคุมการผลิตนิวตรอนได้ง่ายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเวลาถอดเปลี่ยนหลอดนิวตรอน

CNA³™ Coal

ไม่เหมือนเทคนิคอื่นๆที่มักใช้ Prompt Gamma Neutron Activation, PGNA ที่เกิดจาก 252Cf เครื่อง CNA³™ Coal ใ้ช้เทคโนโลยี PFTNA ในการวิเคราะห์ โดยเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถวิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ H จนถึงธาตุในชั้น L อย่าง Si การวิเคราะห์ผ่านสายพานลำเลียงให้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเรียลไทม์ และรายงานผลเช่นเดียวกับ CNA™ Pentos-Coal

โซลูชันที่เรียบง่าย แต่ทนทานและยืดหยุ่น

  • CNA™ Pentos และ CNA³ สามารถตรวจวิเคราะห์ธาตุแบบปริมาณมากที่ลำเลียงมาตามสายพาน ให้ผลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องมีการสุ่มตัวอย่างออกมาวิเคราะห์ ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง
  • เปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดรังสี 252Cf เทคโนโลยี PFTNA ให้สัญญาณที่เสถียรกว่า และมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้กัมมันตภาพรังสี
  • มีระบบเปิด-ปิดหลอดรังสีนิวตรอน
  • พัฒนาการปลดปล่อยกระแสของรังสีนิวตรอนให้ดียิ่งขึ้น
  • ระบบป้องกันความอันตรายจากรังสีแบบอัตโนมัติ (ARPS)
  • ออกแบบใหม่เพื่อลดความซับซ้อนและเวลาจากการติดตั้งและการบำรุงรักษา

  • Contact US