Product Description

Olfactometer หรือจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกลิ่น มักใช้กับโปรเจคที่เกี่ยวกับมนุษย์ หรือในการวิจัยทางการตลาด โดยตรวจวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกลิ่น นอกจากนี้ยังถูกใช้ในการกำหนดปริมาณกลิ่นสูงสุดที่วัสดุจะปล่อยออกมา

Thermal Desorption (TD), เทคนิค Thermal desorption เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์สารระเหย (VOCs) และสารกึ่งระเหย (Semi-VOCs) ซึ่งรวมการเตรียมตัวอย่างแก๊ส การเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่างแก๊ส และการฉีดตัวอย่างเข้าสู่เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟเข้าด้วยกันในขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ

Purge & Trap (P&T) เป็นเทคนิคสำหรับเตรียมสารระเหย (VOCs) ในตัวอย่างที่เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว และกึ่งของแข็ง ซึ่งมีการให้ความร้อนกับตัวอย่างเพื่อให้สารระเหยได้ถูกแก็สพาไปในส่วนที่สามารถจับสารต่างๆนั้นไว้ได้ เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์ต่อด้วยเทคนิคของแก๊สโครมาโทรกราฟต่อไป ในปัจจุบันเทคนิคของ Purge and trap เป็นเทคนิคการเตรียมตัวอย่างตามแบบวิธีมาตรฐาน และง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

Pyrolyser กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน 400-800 องศาเซลเซียล ในสภาวะไร้อากาศ (ไม่มีอ๊อกซิเจน) โดยโมเลกุลของพลาสติกที่จะแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบจากสภาวะ ของแข็ง ระเหิดกลายเป็นไอ ก่อนเข้าสู่เครื่อง GC เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป

Olfactometer

Thermal Desorption

Purge & Trap

Pyrolyser