เทคนิค Thermal desorption เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์สารระเหย (VOCs) และสารกึ่งระเหย (Semi-VOCs) ซึ่งรวมการเตรียมตัวอย่างแก๊ส การเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่างแก๊ส และการฉีดตัวอย่างเข้าสู่เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟเข้าด้วยกันในขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งหากจำแนกการนำตัวอย่างเข้าสู่ตัวเครื่องจะสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ การนำตัวอย่างจากท่อที่มีตัวดูดซับจับเอาไว้ (Sorbent tube) และการนำตัวอย่างแก๊สเข้าสู่ตัวเครื่องโดยตรง (On-line, Sampling bag และ Canister)

ตัวเครื่องหลักที่ใช้ในการ focus ตัวอย่างก่อนฉีดเข้าสู่เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ รุ่น Unity™-xr

 • สามารถ re-collect ตัวอย่างได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งขั้นตอนการระเหยตัวอย่างจากท่อดูดซับเข้าสู่ focusing trap หรือขณะที่ทำการดักจับตัวอย่างแก๊สจากแหล่งต่างๆ (On-line, Sampling bag และ Canister) เข้าสู่ก่อนการฉีดเข้าเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ และในขั้นตอนการฉีดตัวอย่างจาก focusing trap เข้าเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟเพื่อการวิเคราะห์
 • ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ re-collect ไว้ซ้ำได้อย่างอัตโนมัติ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของผลการวิเคราะห์ที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์เดิมเนื่องจากความไวในการวิเคราะห์ และความกว้างของพีคที่แคบลง ส่งผลให้ได้ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

 • ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างจากท่อดูดซับ โดยมีตัวอย่างวิธีมาตรฐานที่รองรับได้แก่ EPA TO-17 / ISO 16000-6 / ISO 16017-1 (Pumped) / ISO 16017-2 (Diffusive)

 • ACTI-VOC คือปั้มสำหรับนำตัวอย่างผ่านเข้าท่อดูดซับได้ที่อัตราการไหลในช่วง 20 ถึง 100 มิลลิลิตรต่อนาที
 • MTS-32 เป็นระบบตั้งเวลาปั้มตัวอย่างเข้าสู่ท่อดูดซับแบบอัตโนมัติสูงสุด 32 ท่อแบบต่อเนื่อง
 • Easy-VOC เป็นปั้มแบบลูกสูบสำหรับนำตัวอย่างผ่านเข้าท่อดูดซับด้วยมือ
 • การนำตัวอย่างเข้าสู่ท่อดูดซับด้วยการแพร่
 • การนำชิ้นส่วนตัวอย่างใส่ในท่อดูดซับเปล่าซึ่งปราศจากตัวดูดซับโดยตรง
 • Micro-Chamber/Thermal Extractor สำหรับการนำชิ้นส่วนตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ใส่ในขวดแชมเบอร์ ที่ให้ความร้อนได้ และนำตัวอย่างที่ปล่อยออกมาจากชิ้นตัวอย่างเข้าสู่ท่อดูดซับโดยตรง
 • Mico-Chamber™ Brochure
 • อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง VOCs ในดิน
 • TD100™-xr เป็นเครื่องที่รวมเครื่องฉีดสารอัตโนมัติเข้าด้วยกัน สำหรับท่อดูดซับเข้ากับตัวเครื่องที่ใช้ในการ เพิ่มความเข้มข้นตัวอย่างก่อนฉีดเข้าสู่เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟเป็นเครื่องเดียวกัน
 • TD100™-xr Brochure
 • UNITY™-xr เป็น Autosampler สำหรับท่อดูดซับที่สามารถทำงานร่วมกับตัวเครื่อง Unity-xr ที่ใช้ในการ focus ตัวอย่างก่อนฉีดเข้าสู่เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ

 • UNITY™-xr Brochure

  ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ Online โดยมีตัวอย่างวิธีมาตรฐานที่รองรับได้แก่ 2000/69/EC US Clean Air Act / NF T90-210

 • Air Server™-xr เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นำตัวอย่างอากาศ On-line หรือจากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแก๊สอื่นๆ เข้าสู่เครื่อง Unity-xr เพื่อทำการวิเคราะห์โดยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ โดยมีแอพพลิเคชันหลักๆ ได้แก่ สารตั้งต้นของโอโซน, กลิ่นอับในอากาศ และ สารฟรีออน (Freons) ที่ปลดปล่อยจากกระบวนการอุตสาหกรรม

 • Air Server™-xr Brochure

  ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างตามวิธีมาตรฐาน US EPA Method TO-15

 • CIA Advantage systems เป็นเครื่องที่นำตัวอย่างอากาศแก๊สที่อยู่ในอุปกรณ์เก็บตัวอย่างพร้อมกับ Internal Standard แก๊สเข้าสู่เครื่อง Thermal Desorption ก่อนทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟตามวิธีมาตรฐาน US EPA TO-15

 • CIA Advantage™ Brochure Contact US รับชมวิดีโอ