บริษัท ซายน์ สเปค

โอกาสดีๆในการร่วมงานกับเรา

Sci Spec เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า ขาย และให้บริการสอนและซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ฟิสิกส์ และ Life Science ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล (โรงพยาบาลและหน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการ) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความต้องการผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะนี้บริษัทมีความต้องการเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง Sales Specialist, Product Specialist Service Engineer, เพื่อให้นำเสนอแนะนำเทคโนโลยี การประยุกต์การใช้งาน ให้บริการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ แก่ฐานลูกค้าของเราที่อยู่ทั่วประเทศไทย ประเทศลาว และ ประเทศพม่า สมาชิกใหม่ที่เราเปิดรับสมัครจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

Service Engineer เร่งด่วน

ทำหน้าทีบริการ ซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องมือ ให้ใช้งานได้อย่างปกติและเต็มประสิทธิภาพ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. อิเลคทรอนิคส์ , ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ ฟิสิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับ อิเลคทรอนิคส์ เมคาโทรนิคส์
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการบริการ ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมเครื่องมือวัด เครื่องมือวิเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Product Specialist

ทำหน้าที่สาธิต สอนการใช้งาน พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ประยุกต์ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับงานของลูกค้า

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี โท เอก สาขา เคมี ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้, ใช้ MS Office ได้
 • มีทักษะการนำเสนอ (presentation) ได้ดี
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการบริการ, Method Development, Application
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ สามารถขับรถยนต์ได้

Officer เร่งด่วน

จัดทำเอกสารใบเสนอราคา,ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้พร้อมวางบิล และใบเสร็จรับเงิน , สอบถามรับเช็ค, จ่ายเช็ค และรับวางบิล, ประสานงานอื่นๆ ภายในและภายนอกองค์กร ที่ได้รับมอบหมาย

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ MS Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ, ความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี

Sales Specialist

ทำหน้าที่นำเสนอ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แนวทางการประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี โท เอก สาขา เคมี ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้, ใช้ MS Office ได้
 • มีทักษะการนำเสนอ (presentation) ได้ดี
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการขาย การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการพนักงานของครอบครัว ซายน์ สเปค

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินกู้ยืมเพื่อดาวน์รถยนต์ไม่มีดอกเบี้ย (อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ผ่อนชำระคืนบริษัทหลังจาก 48 เดือนไปแล้ว)
 • เงินช่วยเหลือค่าคอมพิวเตอร์ (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • เงินช่วยเหลือค่าสึกหรอรถยนต์ เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานในต่างจังหวัด
 • คอมมิชชั่น
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานกับพวกเรา ดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารอันได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าร่วมงาน

  ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

  thumb ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด