Product Description

Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LCMS, LC-MS) เป็นเทคนิคเคมีวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการแยกสารผสมในสถานะของเหวลวด้วยหลักการโครมาโตกราฟี ร่วมกับความสามารถในการวัดมวลสารของเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ การต่อพ่วงกันของสองเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวกับแมสสเปคโตรมิเตอร์นั้น ทำให้ขยายขอบเขตการวิเคราะห์ในงาน การวิจัยทางยา งานสมุนไพร งานการศึกษาตัวอย่างทางชีวภาพ (omics)

Mass Spectrometers ที่นำมาต่อพ่วงนั้น สามารถแบ่งได้เป็นห้าชนิดได้แก่ Single Quadrupole , Triple Quadrupole (LC-MS/MS), Ion trap, Time-of-Flight (TOF) และ Orbitrap ที่เป็นแมสสเปคโตรมิเตอร์แบบ High Resolution Mass Spectrometer ซึ่งความละเอียดที่สูงนี้จะทำให้ขยายขอบเขตการวิเคราะห์ในงาน proteomics, metabolomics, lipidomics

Column HPLC และ UHPLC คอลัมน์สำหรับแยกสารทั้งแบบ HPLC และ UHPLC นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์สำหรับตัวอย่างชีวภาพ (Bio Column) สำหรับการวิเคราะห์งาน Omics

LC-MS

Liquid Chromatography