Product Description

Discrete Photometric Analyzer คือเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆในตัวอย่าง อาทิเช่น การหาปริมาณกรดอินทรีย์ในผัก ผลไม้ การหาปริมาณน้ำตาล แอลกอฮอล์ หรือการวิเคราะห์หาปริมาณ sulfite ในกระบวนการผลิตไวน์ เป็นต้น เครื่อง Discrete Photometric Analyzer ได้รับการรับรองด้วยวิธีมาตรฐาน ISO15923-1 รวมทั้งสารมาตรฐานได้รับการรับรองจาก NIST ทำให้เครื่องรองรับการเข้าระบบ ISO 17025 และสามารถสืบย้อนกลับตามหลักของระบบมาตรฐานได้ทุกกระบวนการ

Automated Discrete Analyzers

ตัวอย่าง Applications