Product Description

ระบุองค์ประกอบอนินทรีย์ที่ระดับ ppt จนถึงระดับ ppm ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ของ Thermo Scientific ที่สรรสร้างเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพ ทำงานง่ายขึ้น โปรแกรมควบคุมและประมวลผลอันชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจและมีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

Atomic Absorption Spectrometer (AA, AAs) คือเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยอาศัยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระของธาตุเมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานความร้อนจากเปลวไฟ (Flame) หรือกระแสไฟฟ้า (Graphite Furnace หรือ Electrothermal) เทคนิคนี้ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่งเนื่องจากสามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะได้มากถึง 70 ธาตุด้วยกัน มีความสะดวกรวดเร็ว มีความไวสูง

Inductively Coupled Plasma (ICP-OES, ICP-AES) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุได้หลายๆธาตุพร้อมกัน (Simultaneous) โดยอาศัยการวัดการคายแสงของธาตุเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากพลาสมา เหมาะกับงานวิเคราะห์ที่หลากหลายทั้งโลหะที่เป็นพิษ ในสิ่งแวดล้อม น้ำดื่ม อาหาร หรือในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันตัวเครื่องได้ถูกปรับปรุงให้พัฒนายิ่งขึ้นในเรื่องความเร็วในการวิเคราะห์ ควบคู่กับการลดอัตราการใช้แก๊สอาร์กอนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการวิเคราะห์

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometer (ICP-MS) ต่อยอดการวิเคราะห์ในย่านความเข้มข้นต่ำ และมีการปนเปื้อนของเมตริกส์มาก รวมถึงการนำมาใช้ในเทคนิค Speciation หรือ Hyphenated กับ Ion Chromatography สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของธาตุอนินทรีย์ที่เลขอ๊อกซิเดชั่นต่างๆกันได้อย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถต่อกับระบบนำไอออนแบบเลเซอร์ หรือการทำ Nano-particle ได้อีกด้วย

AAs

ICP-OES

ICP-MS