Product Description

Sample Preparation, การเตรียมสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์เชิงเคมี เป็นกระบวนการตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษา จนไปถึงการสกัดสารที่สนใจออกจากตัวอย่าง หลายครั้งที่ปริมาณตัวอย่างจำนวนมาก สามารถสกัดสารที่สนใจออกมาได้ในปริมาณเล็กน้อย ดังนันการสกัดที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิผลในการสกัดได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจึงมักใช้เวลานาน การใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่ลดเวลา และแรงงานด้วยระบบอัตโนมัติ ในการเตรียมตัวอย่างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน

CTC Autosampler แขนกลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการเตรียมตัวอย่าง เช่น SPE, QuECHERs รวมถึงขั้นตอนการฉีดตัวอย่างเข้าสู่ระบบโครมาโตกราฟี แบบ 2 in 1 รองรับการเตรียมตัวอย่างแบบ Head Space, Liquid Injecion, ITEX, SPME เป็นต้น

CTC PAL Robotic Autosampler

Sample Extraction

Solvent Evaporator