Product Description

เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ (Organic Elemental Analyzer) หรือ เรียกชื่อกันตามธาตุที่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น CHN Analyser หรือ CHNS/O Analyser หรือ N/Protein Analyser เป็นต้น เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้หาปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ต่างๆ โดยหลักการทำงานคือ ตัวอย่างจะถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็ว (Flash Combustion) ภายใต้บรรยากาศของฮีเลียมแล้วมีการเติมแก๊สออกซิเจน จะเกิดเป็น N2 CO2 H2O และ SO2 แล้วเข้าคอลัมน์เพื่อทำการแยกและตรวจวัดถัดไป ในส่วนการวิเคราะห์ธาตุออกซิเจน จะแตกต่างตรงที่ในกระบวนการเผาไหม้จะไม่มีการเติมแก๊สออกซิเจนเท่านั้น

CHNS/O Analyzer

ตัวอย่าง Applications