เทคโนโลยี Orbitrap แบบไหนเหมาะกับงานของเราที่สุด ?

เป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางแล้วว่า เทคโนโลยี Orbitrap เป็นเทคโนโลยีของการวิเคราะห์มวลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน การเลือกรุ่นของเครื่อง Orbitrap ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ด้วยฟังก์ชั่นและฮาร์ดแวร์ในเครื่องรุ่นต่างกัน จึงเหมาะสมกับงานแต่ละงานมากน้อยต่างกัน

High Perfomance Hybrid Orbitrap Mass Spectrometer
Choose a high-resolution, accurate-mass (HRAM) Orbitrap mass spectrometer that offers reliable screening performance with quantitative capability to take on more of your testing requirements that require confident, reportable results.
 
 Q Exactive Plus Orbitrap Exploris 120
Ideal ApplicationsForensic Toxicology, Clinical Research, Food & Environmental Safety Research, Basic Academic Research, Sport Anti-Doping, Biopharma development, Metabolomics, LipidomicsForensic Toxicology, Clinical Research, Food & Environmental Safety Testing, Basic Academic Research, Targeted/semi-targeted Metabolomics, Pharmaceuticals
AnalysesUnknown identification & confirmation, non-targeted and targeted screening and targeted quantitation
Next-generation ion source interface N/AYes
Quick start methods for various applicationsN/AYes
Drag-n-drop method setup user interfaceN/AYes
Almanac Web-Based Monitoring and ManagementRequires Foundation 3.1 SP1 or later
AcquireX Intelligent data acquisitionN/A
Standard Features
Resolving Power @ m/z 200140,000
(up to 280,000 with BioPharma option)
120,000
Mass Accuracy
(Internal Calibration)
<1 ppm with internal calibration<1 ppm for at least 5 days with EASY-IC ion source
Calibration proceduresTraditional CalmixOne-click calibration with FlexMix calibration solution
Mass Rangem/z 50 - 6,000
(up to 8000 with BioPharma option)
m/z 40 - 3,000
Scan Speed12 Hz22 Hz
Dynamic RangeUp to 5 orders
Ion Source interfaceIonMax with H-ESI II probeOptaMax NG ion source
Polarity Switching1 Hz1.4 Hz
Multiplexing1020
Scan FunctionsFull-MS, AIF, SIM, PRM, (t-MS2 for Orbitrap Exploris 120), DIA
DissociationIn-source CID, HCD
Optional Upgrades
Intact Protein ModeYesN/A
Enhanced Resolution ModeYesN/A
SourcesAPCI/APPI Combination Ion Source
EASY-Spray Sources
Nanospray Flex Ion Sources
APCI/APPI Combination Ion Source
EASY-Spray Sources
Nanospray Flex Ion Sources
High Perfomance Hybrid Orbitrap Mass Spectrometer
Choose the high performance, high-resolution, accurate-mass (HRAM) Orbitrap mass spectrometer that's right for your translational research lab
 
 Orbitrap Exploris 240Orbitrap Exploris 480Q Exactive UHMR
Ideal ApplicationsForensic Toxicology, Sport Anti-Doping, Food & Environmental Safety research and emerging contaminant testing, Extractables & Leachables, Academic Research, Biopharma development, Semi-targeted Metabolomics, Lipidomics, Clinical & Translational ResearchQuantitative Proteomics, Protein Identification, Biopharma R&D, Clinical & Translational ResearchProteomics, Structural Biology, Protein Characterization
AnalysesMS and MS/MS, Qual/Quan, Screening & ConfirmationMS and MS/MS, Screening & Confirmation
Advanced Data-Dependent ExperimentsPrecursor FitSureQuant, Precursor Fit, Boxcar ScanningN/A
Next-generation ion source interfaceYesN/A
Quick start methods for various applications YesN/A
Drag-and-drop method setup user interfaceYesN/A
Almanac Web-Based Monitoring and ManagementRequires Foundation 3.1 SP1 or later
AcquireX intelligent data acquisitionYesN/A
Standard Features
Resolving Power @ m/z 200240,000480,000200,000 at m/z 400
Mass Accuracy
(Internal Calibration)
<1 ppm for up to 5 days with EASY-IC ion source<1 ppm internal calibration
Calibration proceduresOne-click calibration with FlexMix calibration solutionTraditional Calmix
EASY-IC Ion Source<1 ppm for up to 5 daysN/A
Dynamic RangeUp to 5 orders
Mass Rangem/z 40 - 6000
(up to 8000 with BioPharma option)
m/z 40 - 6000
(up to 8000 with BioPharma option)
m/z 350 - 80,000
Scan SpeedUp to 22 HzUp to 40 HzUp to 12 Hz (at resolution setting of 12,500 @ m/z 400
Polarity Switching1.4 Hz(1 full cycle <1 sec)
Ion SourceOptaMax NG ion sourceIonMax with H-ESI II probe
MultiplexingUp to 20 precursors/scanN/A
Scan FunctionsFS, AIF, SIM, t-MS2, DIA, ddHCDFS, AIF, MS/MS, pseudo-MS3
DissociationIn-source CID, HCDIn-source trapping, HCD
Optional Upgrades
Intact Protein ModeYes
High Mass Rangen(HMRn, up to 8000 m/z)YesN/A
SourcesFAIMS Pro Duo interface
APCI/APPI Combination Ion Source
EASY-Spray Sources
Nanospray Flex Ion Sources
VeriSpray PaperSpray Ion Source
APCI/APPI Combination Ion Source
EASY-Spray Sources
Nanospray Flex Ion Sources
Go beyond with Orbitrap Tribrid MS for large and small molecule analysis

Choose the maximum performance Tribrid Orbitrap mass spectrometer that's right for your discovery lab

 

 
 Orbitrap IQ-X Tribrid MSOrbitrap Fusion Lumos Tribrid MSOrbitrap Eclipse Tribrid MS
Ideal ApplicationsSmall molecule characterization and elucidation research for applications such as Metabolomics, Drug development Met ID, Extactables and Leachables, Industrial Environmental Health and moreMulti-omics, TMT, Intact/top-down proteomics, Targeted Quantification, Protein-Protein CrosslinkingMulti-omics, TMT, Intact/top-down proteomics, Targeted Quantification, Protein-Protein Crosslinking, NativeOmics, LC-top-down mass spectrometry, Biotherapeutics
AnalysesMS and MSn, Qualitative and Quantitative, Profiling, screening, and targeted consistently cap or uncap
Advanced Data-Dependent ExperimentsUniversal Method, Product Ion & Neutral Loss Triggered-MSn, Isolation offset, Intelligent MSn with Real-Time Library Search and Library builderSPS MS3, Universal Method, Product Ion & Neutral Loss Triggered-MSn, Isolation offset, Quantitation/Confirmation Acquisition, SureQuantReal-Time Search SPS MS3, Universal Method, Product Ion & Neutral Loss Triggered-MSn, Isolation offset, Quantitation/Confirmation Acquisition, SureQuant, Precursor Fit Filter
AcquireX Acquisition ToolRequires Thermo Scientific Orbitrap Tribrid Series 4.2 SP1QF1, 3.1 or greater
Almanac Web-Based Monitoring and ManagementRequires Foundation 3.1 SP1 or later
Optional Upgrades
EASY-ETD HDNoYes
UVPD LaserYesYes
High Mass Rangen (HMRn, up to 8,000 m/z)NoYes
Proton Transfer Charge Reduction (PTCR)NoYes
EASY-IC Ion SourceYes
1M ResolutionYesYes
FAIMS Pro Duo InterfaceYes