Product Description

Gas Chromatography (GC) เป็นเทคนิคหนึ่งในโครมาโตกราฟี ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานแยกและวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยได้ โดยแอพพลิเคชั่นหลักของ GC จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารสนใจ การแยกสารจากสารผสม และการบ่งชี้สารที่สนใจโดยเทียบกับสารมาตรฐาน

Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) เป็นเทคนิคที่รวมเทคโนโลยีของแก๊สโครมาโตรกราฟีเข้ากับแมสสโตรเมตรี เพื่อเพิ่มขอบเขตของการวิเคราะห์ให้มากขึ้น เทคนิคแมสสเปคโตรเมตรีที่นำมาใช้ในการตรวจวัดสารที่แยกด้วยหลักการโครมาโตกราฟีจาก GC จะประกอบด้วยเทคนิค Single Quadrupole (GC-MS), Triple Quadrupole (GC-MS/MS), Time-of-Flight (GC-TOF), Magnetic Sector, และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับแมสสเปคโตรเมตรี คือ Orbitrap GC

Gas Chromatography

GC-MS

Autosampler

GC-IMS