Product Description

การตรวจวัดคลอโรฟิลล์เพื่อการแยกชนิดของสาหร่าย นวัตกรรมฟลูออโรมิเตอร์ตรวจวัดสเปคตรัมที่มีความแตกต่างกันของชนิดสาหร่าย เพื่อการแบ่งแยกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีน้ำตาล กลุ่มคริโซไฟตาซึ่งประกอบด้วยสาหร่ายสีทอง ไดอะตอม เป็นต้น มีให้เลือกทั้งแบบ ห้องปฎิบัติการ สถานีตรวจวัด และติดตั้งในแหล่งน้ำ

คลอโรฟิลล์เอ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายโอนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเคมีภายในระบบสังเคราะห์แสง สามารถใช้คลอโรฟิลล์เอเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรงควัตถุในน้ำ หรือสภาพน้ำต่อการเอื้อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว (พืช) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (แบคทีเรีย) ซึ่งการแพร่กระจายของสาหร่ายนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างมาก อาทิเช่น การลดลงของออกซิเจนในแหล่งน้ำ การปล่อยสารพิษประเภท Biotoxin โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและพวกสาหร่ายสีน้ำตาลหรือสีแดง (ไดโนแปลกเจลเลต) ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นหากใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค

แอปพลิเคชันและรุ่นที่เหมาะกับการเลือกใช้งาน

 • เฝ้าระวังแหล่งน้ำผิวดินหรือสระน้ำ - AlgaeTorch หรือ FluoroProbe
 • การติดตั้งใต้น้ำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำ - FluoroProbe
 • การคัดกรองตะกอน - BenthoTorch
 • ระบบตรวจวัดสภาพน้ำแบบออนไลน์ - AlgaeOnlineAnalyzer
 • ติดตั้งในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาวิจัย - AlgaeLabAnalyzer
 • AlgaeTorch

  FluoroProbe

  BenthoTorch

  AlgaeOnline Analyzer

  AlgaeLab Analyzer

  วิดีโอแสดงการทำงาน