Orbitrap Eclipse™ Tribrid

ด้วยการวิจัยที่ล้ำสมัยในปัจจุบัน ทำให้เทคนิค LC-MS ได้มาถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยี การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือมากพอ จะทำให้สามารถแก้ไขความแตกต่างได้อย่างแม่นยำ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไม่จำเป็น ด้วยเหตุดังกล่าว Thermo Scientific ™ Orbitrap Eclipse ™ Tribrid จึงถือกำเนิดขึ้นมา ด้วยนวัตกรรมใหม่นี้ จะทำลายข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วยความยืดหยุ่นสูงสุดในการขยายขอบเขตของการวิเคราะห์ และด้วยความชาญฉลาดในตัว เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของข้อมูลที่ได้รับ

Go beyond today’s discovery

 • รองรับ m/z ในช่วง 50 - 8,000
 • มีความละเอียดสูงถึง 1,000,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุดไม่ต่ำกว่า 40 Hz
 • มีค่า Dynamics Range ไม่ต่ำกว่า 5,000
 • ทำ MSn ได้มากถึง 10 ครั้ง
 • ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดประจุลบและบวกได้ภายใน 1.1 วินาที ขณะทำการวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิค TOF ไม่สามารถทำได้
 • รองรับการทำ Mupltiplexing

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  Orbitrap ID-X™ Tribrid

  Thermo Scientific Orbitrap ID-XTM TribridTM Mass Spectrometer ได้รวมเทคโนโลยีการวิเคราะห์มวลชั้นนำ โดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กเข้ากับกลยุทธ์ Thermo Scientific AcquireX โมดูลอัจฉริยะในการเก็บข้อมูล MSn เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้น ด้วยการจับ analytes ที่มีปริมาณมากต่ำและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่คล่องตัวและเครื่องมือการทำนายสเปกตรัมจำนวนมาก โดยมี Work FLow อัตโนมัติที่ใช้งานง่ายของระบบจะเร่งผลลัพธ์เพื่อให้คุณก้าวไปเร็วกว่า

  A leap ahead for small molecule analyses

 • รองรับ m/z ในช่วง 50-2,000
 • มีความละเอียดสูงถึง 500,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุด 40 Hz
 • ความถูกต้องของการอ่านมวล ผิดพลาดน้อยกว่า 1 ppm สำหรับการสอบเทียบโดยใช้สารมาตรฐาน
 • มีค่า Dynamics Range ไม่ต่ำกว่า 5,000
 • ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดประจุลบและบวกได้ภายใน 1.1 วินาที ขณะทำการวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิค TOF ไม่สามารถทำได้
 • ทำ MSn ได้มากถึง 10 ครั้ง

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  Orbitrap Fusion™ Tribrid Series

  Thermo Scientific™ Orbitrap Fusion™ Tribrid Mass Spectrometer เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวโมเลกุล ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคการวัดมวล 3 เทคนิคภายในเครื่องเดียว คือ quadrupole, ion trap และ Orbitrap นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมควบคุมที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย และปรับแต่งการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีด้วยกันสองรุ่นคือ Fusion และ Fusion Lumos

  Uncompromising Performance

 • มีความสามารถในการแยกมวลสูงสุดถึง 500,000 FWHM
 • มี quadrupole mass filter ในการคัดเลือกมวลสำหรับ ก่อนส่งต่อไปยังชุดวัดมวลแบบ ion trap หรือ Orbitrap โดยสามารถทำงานแบบคู่ขนานกัน เพื่อให้ได้ความไวสูงและความจำเพาะเจาะจงดีที่สุด
 • มีเทคนิคการแตกมวลสารหลายเทคนิคได้แก่ CID, HCD และสามารถเพิ่มเทคนิค ETD จึงทำให้เกิดความหลากหลายในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุด
 • สามารถทำการวัดมวลแบบ MSn ได้สูงสุดถึง 10 ขั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษาด้านโครงสร้างของสารประกอบเช่น metabolites, glycans และสารประกอบโมเลกุลเล็กๆ
 • มีความถี่ในการบันทึกข้อมูลสารตัวอย่างสูงสุดที่ 20 Hz

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีความสามารถในงานด้านโปรตีโอมิกส์ เนื่องจากความละเอียดของการแยกสารที่สูงมาก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาทางด้าน monoclonal antibodies และ intact proteins
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวัด Synchronous Precursor Selection (SPS) แบบ MS3 ทำให้ได้จำนวนข้อมูลของ peptides และ proteins ที่มีความถูกต้องและจำเพาะเจาะจงมากขึ้น

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  Orbitrap Elite™ Hybrid

  เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์รุ่น Thermo Scientific™ Orbitrap Elite™ เป็นเครื่องที่รวมชุดวิเคราะห์มวลชนิด high-field Thermo Scientific™ Orbitrap ™ mass analyzer และ Thermo Scientific™ Velos Pro™ ion trap ซึ่งมีความสามารถในการแยกมวลสูงโดยยังคงไว้ซึ่งความรวดเร็วในการทำงาน, ความไวของการวิเคราะห์และข้อมูลของการแตกมวลสารที่มีประโยชน์

  Elite Performance and Value

 • มีความสามารถในการแยกมวลสูงสุดถึง 240,000 FWHM ทำให้สามารถแยกแยะสารประกอบที่มีค่ามวลใกล้เคียงกันเช่น สารในกลุ่ม isobaric species และ isotope fine structures
 • มีเทคโนโลยี neutral blocker เพื่อจำกัดสารที่ไม่มีประจุออกในระบบ Ion optics ทำให้เพิ่มความทนทานในการใช้งานและเพิ่มความสามารถในการวัดปริมาณวิเคราะห์ได้
 • มีเทคนิคการแตกมวลสารหลายเทคนิคได้แก่ CID, HCD และสามารถเพิ่มเทคนิค ETD ทำให้เกิดความหลากหลายในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุด
 • สามารถวัดแบบ MS และ MSn พร้อมกัน

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีความสามารถในงานด้านโปรตีโอมิกส์ เนื่องจากความละเอียดของการแยกมวลสารที่สูง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาทางด้านการจำแนกโปรตีน
 • สามารถเพิ่มเทคนิคการแตกมวลชนิด ETD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในการวิเคราะห์สาร Peptide ในการใช้งานทางด้าน PTMs
 • จากความสามารถในการแยกมวลและมีความจำเพาะเจาะจงที่สูงในการสแกนแบบ Full MS และ MSn ทำให้เพิ่มข้อมูลในเชิงปริมาณวิเคราะห์ของการวัดตัวอย่าง stable isotope labeling หรือ isobaric mass tagging experiment
 • สามารถใช้วิเคราะห์วิจัยทางด้าน metabolomics จากความไวในการทำงานทำให้สามารถตรวจพบข้อมูล metabolites ได้มากขึ้น
 • มีความทนทานในการใช้งานได้ยาวนาน สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพได้ต่อเนื่องแบบ 24/7 ได้
 • คุณภาพของข้อมูลจาก MSn ทำให้ได้ข้อมูลเชิงโครงสร้างของ metabolite และระบุตำแหน่งของ modification sites ได้

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  Exploris 480™

  เพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการแปลผลแต่ละขั้นตอนสู่ระดับใหม่ของความเข้าใจ ด้วยกระบวนอัจฉริยะจากเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 คุณจะพบกับประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปริมาณชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดายและประสิทธิภาพในการบ่งชี้ชนิดของสาร จากการสุ่มตรวจไปสู่การกำหนดปริมาณ เพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อให้การศึกษาในสเกลใหญ่เป็นไปอย่างง่ายขึ้น ในขณะที่ลดความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน จำนวนข้อมูลและบรรลุผลทั้งหมดอย่างน่าทึ่งภายในระยะเวลาอันกระชับ ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตัวนี้

  Extraordinary simplified

 • รองรับ m/z 40-6,000 และสามารถเพิ่มออปชั่น BioPharma ทำให้รองรับ m/z ได้สูงสุด 8,000
 • ความละเอียดสูงสุดที่ 480,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุดไม่ต่ำกว่า 40 Hz
 • ความไวในการวิเคราะห์สาร Reserpine ปริมาณ 50fg อยู่ในระดับ 150:1 (S/N)
 • ความถูกต้องของการอ่านมวล ผิดพลาดน้อยกว่า 1 ppm
 • สามารถใช้งานทางด้านการค้นคว้ายาและmetabolomic ได้เทียบเท่ากับเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ล ควอดรูโพล
 • การที่มีความสามารถในการแยกมวลแบบความละเอียดสูงและความถูกต้องในการวัดมวลสูง ทำให้สามารถกำจัดสารรบกวนออกไปได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของผลการศึกษาด้าน metabolite และการศึกษารูปแบบโครงสร้างทางตัวอย่าง metabolomics และ lipidomics
 • สามารถใช้ศึกษาทางด้าน proteomics เนื่องจากเทคนิคการแตกมวลแบบ HCD ที่ได้ปริมาณสารที่มากและมีข้อมูลการแตกมวลที่มีคุณภาพ ทำให้เพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการวิเคราะห์โปรตีนได้มาก นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาโปรตีนได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 • นำไปใช้ได้ดีในการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งใช้งานได้ทั้งการวัดเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และการสกรีนนิ่ง
 • ใช้กับการวิเคราะห์ทางด้านพิสูจน์หลักฐาน และทางการแพทย์ เช่นการวิเคราะห์สารต้องห้าม, สารเสพติด และการใช้ยารักษาอาการปวด

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  Q Exactive™ Series

  เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์รุ่น Thermo Scientific™ Q Exactive™ เป็นเครื่องชนิดตั้งโต๊ะที่มีส่วนประกอบของชุดคัดเลือกมวลความละเอียดสูงแบบ quadruple, และชุดวิเคราะห์มวลแบบ Orbitrap ทำให้มีความสามารถหลายหลายและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในงานทางด้าน screening แบบ untargeted หรือ targeted screening และใช้งานได้กว้างทั้งทางด้านคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ เช่น drug discovery, proteomics, environmental และ food safety, clinical research and forensic toxicology ได้

  High Confident Result and Quick

 • มีความสามารถในการแยกมวลสูงสุดถึง 140,000 FWHM ทำให้แยกแยะสารรบกวนที่มีมวลใกล้เคียงกัน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นสารประกอบที่ซับซ้อน
 • มีค่าความถูกต้องในการวัดมวลน้อยกว่า 1 ppm
 • มีเทคนิคในการแตกมวลแบบ All Ion Fragmentation (AIF) และ HCD
 • สามารถขยายความสามารถในการวัดค่ามวลได้ถึง 6,000 m/z
 • มีความไวในการวิเคราะห์ได้ถึงระดับเฟมโตกรัม

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • สามารถใช้งานทางด้านการค้นคว้ายาและmetabolomic ได้เทียบเท่ากับเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ล ควอดรูโพล
 • การที่มีความสามารถในการแยกมวลแบบความละเอียดสูงและความถูกต้องในการวัดมวลสูง ทำให้สามารถกำจัดสารรบกวนออกไปได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของผลการศึกษาด้าน metabolite และการศึกษารูปแบบโครงสร้างทางตัวอย่าง metabolomics และ lipidomics
 • สามารถใช้ศึกษาทางด้าน proteomics เนื่องจากเทคนิคการแตกมวลแบบ HCD ที่ได้ปริมาณสารที่มากและมีข้อมูลการแตกมวลที่มีคุณภาพ ทำให้เพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการวิเคราะห์โปรตีนได้มาก นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาโปรตีนได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 • นำไปใช้ได้ดีในการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งใช้งานได้ทั้งการวัดเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และการสกรีนนิ่ง
 • ใช้กับการวิเคราะห์ทางด้านพิสูจน์หลักฐาน และทางการแพทย์ เช่นการวิเคราะห์สารต้องห้าม, สารเสพติด และการใช้ยารักษาอาการปวด

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  Exactive™ Plus

  เครื่องแมสสปคโตรมิเตอร์รุ่น Thermo Scientific™ Exactive™ Plus เป็นเครื่องที่มีชุดวิเคราะห์มวลความละเอียดสูง สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ต่างๆ เช่นทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร, งานวิจัยทางการแพทย์, งานพิษวิทยาและพิสูจน์หลักฐาน และการวิเคราะห์ด้านไบโอฟาร์มา

  Quick and Reliable

 • มีความสามารถในการแยกมวลสูงสุดถึง 140,000 FWHM ทำให้แยกแยะสารรบกวนที่มีมวลใกล้เคียงกัน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นสารประกอบที่ซับซ้อน
 • มีค่าความถูกต้องในการวัดมวลน้อยกว่า 1 ppm
 • มีเทคนิคในการแตกมวลแบบ All Ion Fragmentation (AIF) และ HCD
 • สามารถขยายความสามารถในการวัดค่ามวลได้ถึง 6,000 m/z
 • มีความไวในการวิเคราะห์ได้ถึงระดับเฟมโตกรัม

 • Ease of Use

 • ใช้ในการ Screening สารประกอบในตัวอย่างกลุ่มสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาหาร, พิษวิทยาและการพิสูจน์หลักฐาน
 • สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชุดคัดแยกมวลชนิด Quadrupole ทำให้ได้ความสามารถเท่ากับรุ่น Q Exactive Plus

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure