Atomx XYZ™

เครื่องสำหรับเตรียมสารระเหย (VOCs) ในตัวอย่างที่เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว และกึ่งของแข็ง ซึ่งมีการให้ความร้อนกับตัวอย่างเพื่อให้สารระเหยได้ถูกแก้สพาไปในส่วนที่สามารถจับสารต่างๆนั้นไว้ได้ เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์ต่อด้วยเทคนิคของแก๊สโครมาโตกราฟต่อไป ในปัจจุบันเทคนิคของ Purge and trap เป็นเทคนิคการเตรียมตัวอย่างตามแบบวิธีมาตรฐาน และง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

  • สามารถตั้งโปรแกรมการเตรียมตัวอย่างได้ถึง 84 ตัวอย่าง และมีออปชั่นติดตั้งตัวให้ความเย็นขนาด 4 องศาเซลเซียส
  • ลดการใช้น้ำก่อนเข้าระบบ GC ถึง 60% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน จากการพัฒนาระบบการความคุมความชื้น
  • สะดวกและง่ายกว่าวิธีการสกัด
  • สามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เช่น งานทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์และงานทางปิโตรเคมี

  • มาตรฐานที่รองรับ

  • USEPA 502.1, 502.2, 524.2, 503.1, 601, 602, 603, 624, 5035, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8240, 8260 และ ASTM Standard Methods

  • Contact US Download Brochure รับชมวิดีโอ