สารพิษตกค้างในพืชผลการเกษตร

แอปพลิเคชันแนะนำ

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งนำมาใช้บริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือนำมาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์ ล้วนเป็นสินค้าเกษตรที่มีโอกาสปนเปื้อนวัตถุอันตรายเช่นยากำจัดศัตรูพืช ทำให้การตรวจวิเคราะห์จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล ตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา และการนำเข้าหรือส่งออกระหว่างประเทศ

การปนเปื้อนของวัตถุอันตรายทางการเกษตร เช่นยากำจัดศัตรูพืช เป็นสารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจำหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็นสารที่อาจใช้กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก และให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำให้ใบร่วง สารทาให้ผลร่วง สารยับยั้งการแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง ล้วนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งสิ้น หากได้รับการสะสมในปริมาณที่มาก

สารพิษตกค้าง สารตกค้างในสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง เมตาบอไลท์ สารจากการทำปฏิกิริยา และสารมลทินที่ปนเปื้อนในวัตถุอันตรายทางการเกษตร