AlgaeOnlineAnalyser

AlgaeOnlineAnalyser เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปติดตั้งในสถานีตรวจวัดหรือห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ เช่นจากอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ เขื่อน รวมถึงแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำดื่ม มีอัลกอลิทึมสำหรับชดเชยค่าความขุ่นของน้ำ และตะกอนสีเหลืองที่รบกวนการวิเคราะห์

คุณลักษณะ

 • ใช้หลักการกระตุ้นคลื่นแสงเพื่อให้คลอโรฟิลล์เอ เกิดการเปล่งแสงออกมา ซึ่งอันตรกิริยาของเม็ดสีในสาหร่ายชนิดต่างๆกับคลอโรฟิลล์เอ จะทำให้แยกชนิดของสาหร่ายได้
 • คำนวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย โดยกระตุ้นด้วยแสงยูวีเอ เพื่อวิเคราะห์ Photosynthesis activities ของสาหร่าย
 • ระบบแจ้งเตือน 8 ระดับ
 • ตรวจวัดตัวอย่างน้ำได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านการบำบัดหรือกรอง
 • มีระบบทำความสะอาดตัวเอง
 • ระบบหน้าจอสัมผัส สามารถสั่งงานได้โดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์
 • มีระบบวัดอุณหภูมิของน้ำ

 • ลักษณะการใช้งาน

 • ประเมินสภาพระบบนิเวศน์ตามข้อกำหนด EU WFD
 • การวิจัยและศึกษาชลธารวิทยา
 • ประเมินสภาพน้ำทิ้งในโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม
 • ประเมินคุณภาพน้ำหล่อเย็นหรือน้ำในไลน์การผลิต

 • Contact US Download Brochure