FlashSmart™

เป็นเครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่ทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างต่อเนื่องได้โดยการเพิ่มเครื่องป้อนตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler) เพื่อรองรับปริมาณตัวอย่างที่มากขึ้น ซอฟแวร์ในการควบคุมเครื่องมือและการประมวลผลใช้งานง่าย รองรับการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม อาหาร อาหารสัตว์ เครื่องดื่ม เป็นต้น

ตัวเครื่องสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น

  • FlashSmart™ CHN
  • FlashSmart™ CHNS
  • FlashSmart™ CHN/O
  • FlashSmart™ CHNS/O
  • FlashSmart™ N/PROTEIN
  • FlashSmart™ NC SOIL

  • Contact US Download Brochure Official Method รับชมวิดีโอ