Olfactometer

เครื่องตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Olfactometer) เป็นเครื่องที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟเพื่อเปรียบเทียบกลิ่นในอาหารหรือสารให้กลิ่นต่างๆ ที่ได้จากการแยก โดยการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการดมจากจมูกและตัวตรวจวัดของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีสารบางชนิดมีกลิ่นแต่ไม่สามารถตรวจวัดด้วยตัวตรวจวัดของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟได้จึงต้องให้จมูกของคนในการตรวจวัดสารนั้นๆ อย่างเช่นในตัวอย่างโครมาโทแกรมที่ได้จาก GC และ GC-Olfactometer

Sniffer 9100 System มีคุณสมบัติดังนี้

  • สามารถติดตั้งกับเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟได้ทุกยี่ห้อ
  • มีโปรแกรมควบคุมการทำงานและการบันทึกผลโดยใช้สัญญาณจากระบบสัมผัสผ่านนิ้วมือ
  • มีระบบเพิ่มความชื้นเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดการระคายเคืองระหว่างใช้งาน
  • สามารถบันทึกชื่อของสารโดยคำสั่งเสียง

  • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

    Contact US Download Brochure