Orbitrap™ Ascend™

ด้วยการวิจัยที่ล้ำสมัยในปัจจุบัน ทำให้เทคนิค LC-MS ได้มาถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยี การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือมากพอ จะทำให้สามารถแก้ไขความแตกต่างได้อย่างแม่นยำ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไม่จำเป็น ด้วยเหตุดังกล่าว Thermo Scientific ™ Orbitrap Ascend ™ Tribrid จึงถือกำเนิดขึ้นมา ด้วยนวัตกรรมใหม่นี้ จะทำลายข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วยความยืดหยุ่นสูงสุดในการขยายขอบเขตของการวิเคราะห์ และด้วยความชาญฉลาดในตัว เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของข้อมูลที่ได้รับ

Go beyond today’s discovery

 • รองรับ m/z ในช่วง 50 - 16,000
 • มีความละเอียดสูงถึง 480,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุดไม่ต่ำกว่า 45 Hz
 • มีค่า Dynamics Range ไม่ต่ำกว่า 5,000
 • ทำ MSn ได้มากถึง 10 ครั้ง
 • ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดประจุลบและบวกได้ภายใน 1.1 วินาที
 • รองรับการทำ Mupltiplexing
 • เพิ่มความถี่ในการสแกนและความไวด้วยเทคนิค Dual IRMs
 • Real-Time Library Search
 • Easy-ETD อุปกรณ์รุ่นล่าสุดเพื่อการศึกษา PTM

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure รับชมวิดีโอ

  Orbitrap™ IQ-X™

  Thermo Scientific Orbitrap™ IQ-X™ Tribrid Mass Spectrometer ออกแบบมาเพื่อแสดงโครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อน และสนับสนุนเวิร์คโฟลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบใหม่ๆ ด้วยคุณภาพของข้อมูลจากความละเอียดขนาด 1,000,000 FWHM IQ-X รองรรับโซลูชันที่สมบูรณ์ที่สุด รองรับอินเตอร์เฟซ FAIMS Pro Duo และฐานข้อมูลขนาดมหาศาลบนระบบออนไลน์ ทำให้เครื่อง IQ-X เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานเมตาบอไลท์ ลิปิด และโมเลกุลสารที่ซับซ้อน

  A leap ahead for small molecule analyses

 • รองรับ m/z ในช่วง 50-2,000
 • มีความละเอียดสูงถึง 1,000,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุด 40 Hz สำหรับ Orbitrap และ 45 Hz สำหรับ Ion Trap
 • ความถูกต้องของการอ่านมวล ผิดพลาดน้อยกว่า 1 ppm สำหรับการสอบเทียบโดยใช้สารมาตรฐาน
 • มีค่า Dynamics Range ไม่ต่ำกว่า 5,000
 • ปรับเปลี่ยนการตรวจวัดประจุลบและบวกได้ภายใน 1.1 วินาที ขณะทำการวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิค TOF ไม่สามารถทำได้
 • ทำ MSn ได้มากถึง 10 ครั้ง

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure รับชมวิดีโอ

  Orbitrap™ Fusion™ Lumos

  Thermo Scientific™ Orbitrap Fusion™ Tribrid Mass Spectrometer เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวโมเลกุล ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคการวัดมวล 3 เทคนิคภายในเครื่องเดียว คือ quadrupole, ion trap และ Orbitrap นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมควบคุมที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย และปรับแต่งการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีด้วยกันสองรุ่นคือ Fusion และ Fusion Lumos

  Uncompromising Performance

 • มีความสามารถในการแยกมวลสูงสุดถึง 500,000 FWHM
 • มี quadrupole mass filter ในการคัดเลือกมวลสำหรับ ก่อนส่งต่อไปยังชุดวัดมวลแบบ ion trap หรือ Orbitrap โดยสามารถทำงานแบบคู่ขนานกัน เพื่อให้ได้ความไวสูงและความจำเพาะเจาะจงดีที่สุด
 • มีเทคนิคการแตกมวลสารหลายเทคนิคได้แก่ CID, HCD และสามารถเพิ่มเทคนิค ETD จึงทำให้เกิดความหลากหลายในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุด
 • สามารถทำการวัดมวลแบบ MSn ได้สูงสุดถึง 10 ขั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษาด้านโครงสร้างของสารประกอบเช่น metabolites, glycans และสารประกอบโมเลกุลเล็กๆ
 • มีความถี่ในการบันทึกข้อมูลสารตัวอย่างสูงสุดที่ 20 Hz

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีความสามารถในงานด้านโปรตีโอมิกส์ เนื่องจากความละเอียดของการแยกสารที่สูงมาก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาทางด้าน monoclonal antibodies และ intact proteins
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวัด Synchronous Precursor Selection (SPS) แบบ MS3 ทำให้ได้จำนวนข้อมูลของ peptides และ proteins ที่มีความถูกต้องและจำเพาะเจาะจงมากขึ้น

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure รับชมวิดีโอ