FlavorSpec®

FlavourSpec® เป็นเครื่องแยกและวิเคราะห์สารที่มีความไวสูง (Sensitivity) สำหรับการทดสอบสารระเหยที่ให้รสหรือกลิ่นของอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่นการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ สภาวะการเก็บรักษา ความคงตัวของรสชาติ การตรวจจับกลิ่นเหม็น การควบคุมกระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และการรับรองความถูกต้องเป็นต้น FlavourSpec® ใช้เทคนิคการแยกสารแบบ Gas Chromatograph (GC) และตรวจวัดด้วย Ion Mobility Spectrometer (IMS) ที่มีความไวสูง ทำให้สามารถวิเคราะห์สารระเหยของตัวอย่างที่เป็นของเหลวและเป็นของแข็งได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวก่อน ลดการใช้สารละลายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย

Sensitive Analyser for Food, Flavour and Beverage testing

 • เครื่องมือสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
 • สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
 • ทำงานได้ดีด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม 40-80 องศาเซลเซียส และสามารถตั้งอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียสเพื่อกำจัดสิ่งตกค้างได้
 • สามารถเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ไว้ในเครื่องมือได้และสามารถนำข้อมูลออกมาจากเครื่องมือเพื่อทำการประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • เครื่องฉีดตัวอย่างระบบ Headspace วางตัวอย่างขนาด 20 มล.ได้ถึง 60 ตัวอย่าง
 • อุ่นตัวอย่างได้พร้อมกันสูงสุด 6 ตำแหน่ง

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure

  BreathSpec®

  BreathSpec®เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์สารระเหยจากลมหายใจของมนุษย์ได้โดยตรง โดยที่ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อน การวิเคราะห์ใช้เทคนิคการแยกสารแบบ Gas Chromatography (GC) และตรวจวัดด้วยเทคนิค Ion Mobility Spectrometry (IMS) ที่มีความไวสูง ทำให้สามารถวิเคราะห์สารระเหยของตัวอย่างในระดับ ppb ได้

  VOC Trace Detection

 • ตรวจวัดปริมาณของ endogeneous VOCs เช่นแอลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ หรือไอโซพรีน
 • งานวิจัยสารชีวโมเลกุล (Biomarkers)ที่สามารถบ่งชี้การเกิดโรค หรือการติดเชื้อ
 • เครื่องมือสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
 • วิธีสำหรับการวิเคราะห์เป็นง่ายต่อการพัฒนา และสามารถอ้างอิงวิธีการได้

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure