สารพิษตกค้างในอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อม

แอปพลิเคชันแนะนำ

 • การวิเคราะห์สารเคมีปราบศัตรูพืช Organochlorine ในสัตว์น้ำ
 • การวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
 • การตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในเครื่องเทศและสมุนไพร
 • การวิเคราะห์กลิ่นในผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากพืชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของตัวทำละลายตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • การวิเคราะห์สารกาจัดศัตรูพืชตกค้างในแอปเปิล
 • การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลิตภัณฑ์นม
 • การวิเคราะห์สารไดอ็อกซินในตัวอย่างอาหารเลี้ยงสัตว์
 • การตรวจวิเคราะห์อินทรีย์ระเหยง่ายที่ถูกปลดปล่อยจากพลาสติก
 • การวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างดิน
 • การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำทิ้ง
 • การวิเคราะห์สาร 3-MCPD ในผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร
 • การหาปริมาณปรอทในตัวอย่างเนื้อปลาด้วย Vapor Generation AAs
 • การหาปริมาณสารหนู แคดเมียม ปรอท และตะกั่วในสัตว์น้ำด้วย ICP-MS
 • การหาปริมาณแคดเมียมในเนื้อปูด้วย AAs
 • การหาปริมาณการหาปริมาณสารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ในอาหารสัตว์ ด้วย ICP-MS
 • การหาปริมาณการหาปริมาณสารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ในเนื้อสัตว์ ด้วย ICP-MS
 • การหาปริมาณการหาปริมาณสารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ในน้้าผึ้ง ด้วย ICP-MS
 • การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในอาหาร ด้วย ICP-OES
 • การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในอาหาร ด้วย ICP-MS
 • การวิเคราะห์ปริมาณN/Protein ด้วยเทคนิค Modified Dumas
 • การวิเคราะห์ไอโอดีนในไข่ไก่ ด้วยเทคนิค ICP-MS
 • การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในข้าวโพดและใบบัวบก ด้วยเทคนิค ICP-OES
 • การหาปริมาณธาตุปนเปื้อนในสารละลาย AUS32 ในการบำบัดมลพิษจากไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยเทคนิค ICP-OES
 • การวิเคราะห์หาสารกลุ่ม Ozone Precursors และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ
 • TT24-7 ระบบตรวจติดตามสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศแบบทันท่วงที
 • การวิเคราะห์ปริมาณเบนซีนและสารอินทรีย์ระเหยง่ายอื่นในอากาศตามมาตรฐาน EPA 325
 • การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรียระเหยง่ายและกึ่งระเหยง่ายในเบาะหนังและยางรองพื้น มาตรฐาน VDA 278
 • การตรวจติดตามสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นพิษและเป็นสารก่อให้เกิดโอโซนในอากาศ
 • การวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างเครื่องดื่มด้วยเทคนิค TD-GC/MS
 • การวิเคราะห์สาร Perfluoro- and Polyfluorinated Alkyl Substances (PFAS) ในอากาศ
 • การวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างเกลือบริโภคด้วยเทคนิค TD-GC/MS
 • การวิเคราะห์ PFAS ในอากาศ ด้วยเทคนิค TD-GC/MS
 • การวิเคราะห์ไมโครพลาสติก
 • การวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยได้จากพื้นที่ฝังกลบขยะด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างอากาศผ่านตัวดูดซับ